Znalecké posudky pro účely daní (zákon o daních z příjmů)

Jedná se o:

  • způsob stanovení a stanovení převodních cen mezi spojenými osobami - transferové ceny
  • posouzení a vymezení činností výzkumu a vývoje v kontextu daňových úlev
  • posouzení splnění podmínek, za kterých lze uplatnit slevu na dani z příjmů u poplatníka, kterému byly poskytnuty investiční pobídky
  • zatřiďování majetku do odpisových tříd pro daňové účely

Účely, pro které je nutné či vhodné použít znalecký posudek, jsou exaktně vymezeny platnými právními předpisy, zejména se jedná o zákon o cenách, soustavu daňových zákonů, občanský a obchodní zákoník, občanský soudní řád, zákon o konkurzu a vyrovnání, zákon o investičních fondech a společnostech, o dluhopisech atd.

 

V rámci daňové problematiky vypracujeme znalecké posudky pro tyto účely: