Investiční pobídky

Pomáháme klientům, kterým byly poskytnuty investiční pobídky, se získáním jistoty o oprávněnosti uplatnění slev na dani z příjmů.

Nabízíme:

  • Posouzení a vymezení výše slevy na dani z příjmů u poplatníka, kterému byly poskytnuty investiční pobídky.
  • Posouzení splnění zvláštních podmínek, za kterých lze uplatnit slevu na dani z příjmů u poplatníka, kterému byly poskytnuty investiční pobídky.
  • Způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi spojenými osobami pro daňové účely u poplatníků v režimu investičních pobídek.

Jsme prvním a jediným znaleckým ústavem v České republice, který obdržel specifické znalecké oprávnění v oblasti investičních pobídek. Námi vyhotovený znalecký posudek minimalizuje riziko zpochybnění poskytnutí investičních pobídek na základě nedodržení podmínek pro jejich poskytnutí či nesplnění všech požadavků. Může rovněž hrát významnou roli v případě kontroly prováděné příslušnými finančními úřady nebo ministerstvy.