Kolektivní investování

Nabízíme znalecké posudky v oblasti oceňování také pro specifické účely, příkladem mohou být znalecké posudky pro ocenění majetku a závazků investičních fondů, kde povinnost jejich ocenění reálnou hodnotou plyne ze zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.

S tímto souvisí také ocenění závazků, které nepředstavují finanční nástroj, podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS / IFRS).