Znalecké posudky pro účely mezd

Jedná se o:

  • ocenění naturálních součástí mzdy a jiných nepeněžních plnění pro správné stanovení výše mzdy

Účely, pro které je nutné či vhodné použít znalecký posudek, jsou exaktně vymezeny platnými právními předpisy, zejména se jedná o zákon o cenách, soustavu daňových zákonů, občanský a obchodní zákoník, občanský soudní řád, zákon o konkurzu a vyrovnání, zákon o investičních fondech a společnostech, o dluhopisech atd.