Znalecké posudky pro určení náhrady škody

Problematiku stanovení náhrady škody upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Jsme schopni zpracovat znalecké posudky pro účely stanovení hodnoty škody. Jedná se o škody (např. ve formě ušlého zisku) z titulu škodních událostí přerušení provozu, omezení či trvalého zastavení podnikatelské činnosti, porušení smluvních podmínek, nemožnosti nakládat s majetkem, dopouštění se nekalé soutěže atd.

Pro stanovení hodnoty škod vycházíme s ohledem na ustanovení příslušného zákona z metod založených na analýze peněžních toků, které by poškozený obdržel, kdyby nenastala škodní událost, a to včetně zahrnutí peněžního toku, který by poškozenému plynul z možnosti nakládání s peněžními toky odpovídajícími zejména ušlému zisku.