Nepeněžitý vklad

V případě, kdy dochází k nepeněžitému vkladu do základního kapitálu kapitálové společnosti (s.r.o., a.s.), stanovíme hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu dle §59 obchodního zákoníku.

Oceňujeme nepeněžité vklady zejména v podobě movitého majetku (dopravní prostředky, stroje, strojní zařízení, soubor movitých věcí, atd.), nemovitého majetku (pozemek, budova), nehmotného majetku (ochranné známky, patenty, know-how, atd.), zásob, pohledávek, závazků, cenných papírů, podílů na společnostech, podniků či části podniků.