Oceňování nehmotného majetku

Nabízíme ocenění širokého spektra nehmotného majetku, a to zejména ochranných známek, patentů, užitných a průmyslových vzorů, licencí, know-how nebo goodwillu.

Ocenění nehmotného majetku provádíme zejména tehdy, když je tento majetek předmětem nepeněžitého vkladu do základního kapitálu kapitálové společnosti nebo pokud dochází k jeho převodu mezi spřízněnými osobami. Dále stanovujeme hodnotu nehmotného majetku v rámci dědického, darovacího nebo insolvenčního řízení, ale také v rámci ocenění společnosti nebo v případě koupě/prodeje nehmotného majetku či použití nehmotného majetku jako zástavy.

Pro ocenění práv průmyslového vlastnictví (v nejčastějších případech ochranné známky) využíváme všeobecně uznávané metody oceňování, které jsou v souladu s mezinárodními oceňovacími standardy (IAS/IFRS). Vhodnou metodu ocenění nehmotného majetku volíme na základě definice užitku, který plyne z vlastnictví oceňovaného nehmotného aktiva.

Pokud je takovým užitkem například zvýšení tržeb realizovaných z prodeje, použijeme pro ocenění nehmotného aktiva výnosovou metodu ocenění. Použití výnosové metody je jistě vhodné pro ocenění zavedené, dobře známé ochranné známky. Pro výnosové ocenění ochranných známek používáme nejčastěji metodu licenční analogie, na základě které dochází ke stanovení ceny, která by byla na trhu s největší pravděpodobností zaplacena za souhlas s využíváním shodného nebo obdobného nehmotného aktiva (součet diskontovaných licenčních plateb).

Naopak u ochranných známek, u kterých došlo k jejich zaregistrování v nedávné době, je ve většině případů vhodné zvolit pro jejich ocenění nákladovou metodou, neboť užitek z koupě takového nehmotného aktiva bude roven nákladům vynaloženým na vznik (zaregistrování) daného aktiva.

Pro ocenění nehmotných aktiv je možné také využít metodu porovnávací, která však ve většině případů naráží na nedostatek relevantních dat.

V některých případech, pokud to vyžaduje účel ocenění, dochází k ocenění nehmotného majetku dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Příslušný zákon uvádí, že majetková práva se oceňují výnosovým způsobem, a to jako součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů plynoucích z jeho užívání. V zákoně je dále stanoven způsob zjištění ročního výnosu užívání a počtu let užívání nehmotného aktiva. Způsob diskontování je stanoven vyhláškou.