Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí se provádí za různým účelem, například:

 • stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti při jejich prodeji, jako zástavy (tj. ocenění pro účely stanovení odměny za poskytování ručení) apod.
 • pro potřeby obchodního zákoníku
 • pro potřeby daňové (daň z převodu nemovitostí, dědická daň, darovací daň)
 • jako součást komplexního ocenění společnosti
 • a další

Při oceňování nemovitostí vycházíme z mezinárodních oceňovacích standardů a ze zákona o oceňování majetku. V případě potřeby jsme schopni provést ocenění nemovitostí i dle prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování.

V závislosti na druhu oceňované nemovitosti, užíváme pro stanovení obvyklé hodnoty nemovitého majetku většinou metodu porovnávací, výnosovou či nákladovou.

Nabízíme vypracování znaleckých posudků pro stanovení tržní hodnoty (obvyklé ceny) i ceny zjištěné (administrativní ceny) všech typů nemovitostí.

Máme široké zkušenosti s oceňováním:

 • všech typů pozemků,
 • jednoduchých staveb a venkovních úprav,
 • rodinných i bytových domů s příslušenstvím,
 • velkých průmyslových areálů,
 • investičních projektů (developerské projekty),
 • nemovitostí, jakožto části majetku společností,

a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Pro oceňování nemovitostí používáme propracované a v naší společnosti standardizované přístupy, přičemž stěžejními způsoby oceňování jsou metody porovnávací, výnosové a nákladové. Na základě odborné analýzy předmětné nemovitosti určujeme vždy takové metody, které nejlépe charakterizují oceňovaný majetek.

Dále se zaměřujeme na stanovení obvyklé výše tržního (i regulovaného) nájemného, a to pro různé časové období. Určujeme hodnotu věcných břemen a práv odpovídajících věcným břemenům.

Specifickou oblastí, v níž nabízíme služby související s oceňováním nemovitého majetku, je zpracování znaleckých posudků na stanovení hodnoty developerských projektů, přičemž se jedná o developerské projekty různých typů nemovitostí (bytové, administrativní, atd.) v různém stupni realizace.