Oceňování podniků a jeho částí

 

Nabízíme vypracování širokého spektra znaleckých posudků pro stanovení hodnoty podniků nebo jeho částí, zejména pak hodnoty:

  • obchodních podílů a částí obchodních podílů společností s ručením omezeným
  • akcií a balíků akcií v akciových společnostech
  • minoritních a majoritních účastí ve společnostech
  • podílů v komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosti¨
  • účastí v družstvech
  • majetku a závazků podniků

Při oceňování podniků se ztotožňujeme s definicí tržní hodnoty dle mezinárodních oceňovacích standardů. V případě potřeby jsme schopni provést ocenění podniků i na jiné hladně hodnoty – např. investiční hodnota, tj. hodnota pro konkrétního investora a pro identifikovaný investiční cíl.

V závislosti na oceňovaném podniku, užíváme pro stanovení jeho hodnoty metodu výnosovou, nákladovou, či porovnávací.

Ocenění podniků provádíme zejména, když je podnik součástí přeměny (rozdělení, fúze, změna právní formy a převod jmění na společníka), předmětem nepeněžitého vkladu do základního kapitálu kapitálové společnosti, pokud dochází k jeho převodu mezi spřízněnými osobami nebo je nutné doložit přiměřenost protiplnění při nabídkách převzetí a procesech squeeze-out. Dále stanovujeme hodnotu podniku v rámci dědického, darovacího nebo insolvenčního řízení.

Specifickou oblastí v souvislosti s oceňováním podniků je oceňování pro účely některých Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS), kdy se vyžaduje účtování v reálných cenách. Zejména potom oceňování v souvislosti se standardem IFRS 3 – podnikové kombinace a aplikace metody Purchase price allocation (PPA) – alokace kupní ceny podniku.

Další specifickou oblastí, kterou se zabýváme v souvislosti s oceňováním podniků je pravidelné oceňování fondů kolektivního investovaní, a to pro účely zákona 189/2004 Sb. o kolektivním investování a jeho prováděcí vyhlášky 270/2004 Sb. o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování.