Oceňování pohledávek

Naším cílem je poskytovat široké spektrum ekonomických služeb souvisejících především s oceňováním reálných aktiv.

Ocenění navazuje na důsledný právní, ekonomický, daňový, marketingový a technický rozbor předmětu ocenění. Také stanovujeme cenu dle cenového předpisu.

Jsme schopni vypracovat znalecké posudky na ocenění pohledávek pro účely § 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který upravuje úplatný převod majetku mezi spřízněnými osobami a dále § 59 obchodního zákoníku, kdy společník zamýšlí učinit vklad v podobě pohledávky.

Dále zpracováváme znalecké posudky v souvislosti s řízením pohledávek společnosti, kdy náplní těchto posudků je zhodnocení likvidity těchto pohledávek, možností dalšího nakládání s tímto majetkem a stanovení tržní ceny v případě uvažovaného odprodeje jiným subjektům na trhu. Pro účely posouzení likvidity pohledávek, případně stanovení jejich tržní ceny používáme standardně metody založené na analýze bonity dlužníka, možností vymáhání včetně očekávané doby pro inkaso předmětných pohledávek a očekávání potenciálního investora.