Přeměny obchodních společností

Přeměny obchodních společností jsou s účinností od 1. 7. 2008 upraveny zvláštním zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

V rámci procesu fúze provádíme ocenění jmění (čistého obchodního majetku) zanikajících společností, a to k datu předcházejícímu rozhodnému dni fúze. Pokud u kapitálových společností dochází k fúzi sloučením, zákon ukládá povinnost (vyjma specifických případů) ocenit posudkem znalce jmění zanikající společnosti. Při fúzi splynutím dochází k ocenění jmění každé zúčastněné společnosti. V případech, kdy je vyžadováno přezkoumání projektu fúze znalcem, jsme schopni vyhotovit znaleckou zprávu o fúzi, jíž obsahem bude zejména vyjádření k vhodnosti a odůvodnitelnosti výměnného poměru s případnými doplatky a zvolené metodě stanovení výměnného poměru.

V souvislosti s procesem rozdělení provádíme ocenění jmění rozdělované společnosti i jmění, jež má přejít na jednotlivé nástupnické společnosti, případně Vám pomůžeme při přípravě zprávy o rozdělení. Podobně při procesu rozdělení odštěpením zpracováváme znalecké posudky na ocenění odštěpované část jmění rozdělované společnosti.

Dále jsme připraveni pro vás ocenit ke dni zpracování změny právní formy jmění společnosti, ve které dochází ke změně právní formy. V případech, kdy dochází ke zrušení akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným s převodem jmění na hlavního akcionáře, stanovíme výši přiměřeného vypořádání ostatním akcionářům (společníkům).