Převod majetku mezi spřízněnými osobami

Povinnost vypracovat znalecký posudek je stanovena příslušným právním předpisem v případě, kdy dochází k převodu majetku mezi spřízněnými osobami dle definice §196a obchodního zákoníku.

Za spřízněné osoby jsou dle definice §196a obchodního zákoníku považováni jednatelé, členové představenstva, členové dozorčí rady, prokuristé nebo jiné osoby oprávněné uzavřít smlouvu jménem společnosti nebo osoby jim blízké, dále zakladatelé společnosti, společníci a akcionáři společnosti, osoby ovládané společností a osoby tvořící se společností koncern.

§196a odst 3. obchodního zákoníku výslovně uvádí, že pokud společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od spřízněných osob za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, je vyžadováno ocenění takového majetku posudkem znalce jmenovaného soudem.

V rámci ocenění pro účely §196a odst. 3 máme zkušenosti se stanovením hodnoty veškerého druhu převáděného majetku, včetně nehmotného majetku v podobě software, práv duševního vlastnictví nebo práv užívání, dále nemovitého a movitého majetku, pohledávek, závazků atd. Pro účely §196a odst. 3 stanovujeme nejčastěji hodnotu převáděného podílu na společnosti, hodnotu převáděného podniku nebo části podniku, a to na základě výnosové metody, majetkové metody nebo metody porovnávací.

V souvislosti s §196a se zabýváme také přezkoumáním dodržení podmínek obvyklých v obchodním styku, a to zejména ve vztahu ke smlouvám o půjčce, smlouvám o úvěru nebo smlouvám, jejichž obsahem je zajištění závazku mezi spřízněnými osobami upravené §196a odst. 1.