Znalecké posudky pro účely oceňování

Oceňování je součástí mnoha právních procedur - dědické řízení, vypořádání společného jmění manželů, změna právní formy společnosti, fúze, atd. a dále je také důležité pro stanovení hodnoty majetku pro daňové účely a pro účely celního řízení.

Účely, pro které je nutné či vhodné použít znalecký posudek, jsou exaktně vymezeny platnými právními předpisy, zejména se jedná o zákon o cenách, soustavu daňových zákonů, občanský a obchodní zákoník, občanský soudní řád, zákon o konkurzu a vyrovnání, zákon o investičních fondech a společnostech, o dluhopisech atd.

 

V takových případech poskytujeme následující služby: