Znalecké posudky vyžadované zákonem o účetnictví

  • ocenění majetkových skupin z hlediska reálného stavu majetku (např. přecenění zásob a pohledávek pro účely auditu)
    • Účely, pro které je nutné či vhodné použít znalecký posudek, jsou exaktně vymezeny platnými právními předpisy, zejména se jedná o zákon o cenách, soustavu daňových zákonů, občanský a obchodní zákoník, občanský soudní řád, zákon o konkurzu a vyrovnání, zákon o investičních fondech a společnostech, o dluhopisech atd.

      Další specifickou oblastí jsou ocenění pro účely naplnění některých Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS), tyto se v mnoha případech opírají o stanoviska nezávislých expertů, jako například při ocenění rezerv, podmíněných aktiv, podmíněných závazků nebo investic do nemovitostí či jiných položek, kdy se vyžaduje účtovaní v reálných cenách.