Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů

V případě, že někdo hodlá nabídnout širšímu okruhu osob odkoupení nebo směnu účastnických cenných papírů v souladu s § 183a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník je tak povinen učinit formou veřejného návrhu smlouvy.

Pokud tak činí, protože to ukládá zákon, musí být výše protiplnění přiměřená hodnotě účastnických cenných papírů doložena posudkem znalce, v případě účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu musí být přiměřenost výše protiplnění doložena jiným způsobem, přičemž k odůvodnění se rovněž používá znaleckých posudků. Jsme schopni vypracovat znalecké posudky pro účely tohoto zákona, případně pro dokazování přiměřenosti výše protiplnění znaleckým posudkem.