Činnosti výzkumu a vývoje

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů může poplatník uplatnit odpočet od základu daně z příjmů ve výši 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje.

 

Problematické je stanovení činností prováděných poplatníkem při realizaci projektů, které lze zahrnout mezi činnosti výzkumu a vývoje pro účely odpočtu od základu daně z příjmů. Přičemž základní vymezení výzkumu a vývoje vychází z § 2 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních příbuzných činností je přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty.

Odčitatelná položka na výzkum a vývoj – díky podpoře výzkumu a vývoje je umožněno poplatníkům realizovat významné úspory na daních z příjmů prostřednictvím odčitatelné položky výzkumu a vývoje. Zmiňovanou výhodou je skutečnost, že náklady vynaložené na výzkum a vývoj je možné nejprve uplatnit jako náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a poté ty samé náklady uplatnit ještě jednou jako odpočet od základu daně prostřednictvím odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Při splnění podmínek zákona č. 513/1992 Sb., o daních z příjmů je tedy možné odečíst náklady vynaložené na výzkum a vývoj od základu daně z příjmů dvakrát.

Touto problematikou se zabýváme již řadu let. Byli jsme prvním znaleckým ústavem v ČR, který se odčitatelnou položkou na výzkum a vývoj začal zabývat a získal pro tuto oblast znalecké oprávnění, umožňující našemu znaleckému ústavu vydávat znalecké posudky na výši odčitatelné položky. V průběhu poskytování poradenských služeb v této oblasti jsme vypracovali desítky znaleckých posudků nejen pro zvučná jména českého průmyslu, se kterými spolupracujeme dodnes. Spolupracujeme se společnostmi z oborů::

 • energetiky
 • elektrotechniky
 • dopravního inženýrství
 • vývoje softwaru
 • elektroizolace
 • strojírenství
 • chemického průmyslu
 • plastových hmot
 • a další

V oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj poskytujeme kompletní poradenské služby, a to nejen z hlediska ekonomické a formální stránky věci, ale rovněž zajišťujeme posouzení splnění technických podmínek uplatitelnosti.

 • Prověřujeme, zda posuzovaný výzkumný či vývojový projekt obsahuje ocenitelný prvek novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty
 • Posuzujeme činnosti, jež lze zahrnout mezi činnosti výzkumu a vývoje – zaměřujeme se na činnosti vyvolávající výdaje (náklady) a jejich možnosti zahrnutí do odčitatelné položky - prověřujeme používané kalkulace nákladů na jednotlivé činnosti.
 • Posuzujeme či připravujeme formální dokument projektu.
 • Ověřujeme uplatnitelnost nákladů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů v souvislosti s odčitatelnou položkou na výzkum a vývoj (dále tako V&V).
 • Posuzujeme oddělenou evidenci nákladů na V&V a metody rozpočetnictví relevantních nákladů.
 • Posuzujme správnost výpočtu daňových odpisů.
 • Posuzujeme vliv státních podpor na uplatnitelnost odčitatelné položky.
 • Vypracováváme vnitropodnikové směrnice týkající se odčitatelné položky na výzkum a vývoj.
 • Ověřujeme, popřípadě stanovujeme, celkovou sumu výdajů (nákladů), kterou je možné považovat za položku odčitatelnou od základu daně z příjmů na výzkum a vývoj.

Při zpracování znaleckých posudků týkajících se odčitatelné položky na výzkum a vývoj je nutné využít odborných znalostí a zkušeností především z účetnictví, daní, manažerského a nákladového účetnictví.